Het Aquinohuis te Bergeijk

Een inloop- en participatiehuis dat mensen met elkaar verbindt.

“Het Aquinohuis is een mooi voorbeeld van hoe mensen met elkaar in contact komen en een ontmoetingsplek hebben om met elkaar over persoonlijke ervaringen te kunnen praten”, dat zegt Wim Venhuis, projectleider bij de Stichting Zelfhulp Verbindt Nederland. Hij is betrokken bij het vormgeven van lotgenotencontact in de regio Eindhoven.

Wanneer mensen elkaars ervaringen kunnen delen en herkennen, heeft dat een positieve invloed op het herstel en het terugkrijgen van de regie over het eigen leven. Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft doorgemaakt, weet als geen ander hoe iemand zich voelt. Een lotgenoot is vaak dat onmisbare luisterend oor, maar geeft ook die tips over dagelijkse dingen, waar formele hulp soms ontoereikend is.
Uit onderzoek komt de laatste jaren steeds duidelijker naar voren dat lotgenotencontact een waardevolle vorm van laagdrempelige en kostenbesparende (na)zorg is. Het biedt mensen bij uiteenlopende ziektes, beperkingen en levensvragen de mogelijkheid zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te vergroten. De rol van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen is hierbij van groot belang.

Het Aquinohuis in de Dokter Rauppstraat 52, is een voorziening van de Gemeente Bergeijk die ruimte biedt aan projecten op breed sociaal-maatschappelijk vlak. Zo vindt er lotgenotencontact plaats, zowel individueel als groepsgewijs. Er zijn bijvoorbeeld lotgenotengroepen voor ouders van kinderen met autisme, voor mensen met een bipolaire stoornis, of rondom rouw en echtscheiding. Maar er is ook een ‘open herstelgroep’ voor mensen die ergens tegenaan lopen in hun leven en daar gewoon over willen práten met iemand anders. Momenteel werken medewerkers van het Aquinohuis samen met ZelfhulpVerbindt.nl om nog meer lotgenotencontact vorm te geven.

Verder geeft het Aquinohuis gestalte aan samenwerking met verschillende regionale organisaties.
GOW-Welzijnswerk organiseert activiteiten voor senioren. LunetZorg organiseert avondmaaltijden voor alleenstaanden. De groenten hiervoor komen uit eigen moestuin die wordt onderhouden door mensen met alcohol- en drugsproblematiek. De Intergemeentelijke Sociale Dienst Kempengemeenten geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek binnen het Aquinohuis. Het Wijkteam Eersel-Bergeijk, onderdeel van GGzE-de Boei heeft er ruimte voor inloop en ontmoeting. En Werkzin verzorgt een zinvolle dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten.
Tenslotte biedt het Aquinohuis ook nog onderdak aan Mantelzorginloop, De Voedselbank, De Vrijwilligersorganisatie Bergeijk, Stichting De Leerhof voor inburgeringscursussen, De Kringloopwinkel en Yoga-lessen!

“Zo’n breed aanbod van activiteiten past helemaal in de participatie gedachte van deze tijd. Het Aquinohuis vind ik nou echt een voorbeeld om onder de aandacht te brengen. ZelfhulpVerbindt.nl heeft onder meer als doel mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Wij zetten ons in om zulke initiatieven verder uit te bouwen.” Aldus Wim Venhuis.
ZelfhulpVerbindt.nl heeft in dit kader de Zelfregietool.nl ontwikkeld. Dit is een website waar je direct contact kunt leggen met ‘iemand die hetzelfde heeft meegemaakt’. Hier is praktische informatie verzameld door ervaringsdeskundigen over ruim zestig onderwerpen en er zijn links te vinden over allerlei vormen van lotgenotencontact.

Voor meer informatie: www.zelfhulpverbindt.nl en www.aquinohuis.nl
Auteur: ©2016Petra Casteleijn in opdracht van SZVN

aq1